Често постављана питања

Често постављана питања - Јавни бележници

Одговоре на често постављaна питања која се односе на рад јавних бележника можете пронаћи овде.

 

 

Имам примедбе на рад судије/тужиоца, коме да се обратим?

Уколико сте незадовољни радом судских органа, на пример, сматрате да судски поступак који водите превазилази уобичајене временске оквире (суђења у разумном року), можете се обратити притужбом Одељењу за надзор у правосудним органима Министарства правде

Која су потребна документа за полагање правосудног испита?

Списак неопходних докумената за полагање правосудног испита можете пронаћи у рубрици „Правосудни испит“.

Како да се информишем о условима и висини накнаде штете за рехабилитационо обештећење у вези са поступцима неоснованог лишавања слободе, или неосноване осуде?

Пуне информације можете пронаћи на кликом је следеће линкове:

1. Захтев за рехабилитационо обештећење 

2.  Захтев за накнаду штете неосновано осуђених и неосновано лишених слободе 

Како да извршим увид у списак јавних извршитеља и јавних бележника?

Именик судских извршитеља и заменика јавних извршитеља и списак јавнобележничких канцеларија можете проверити на нашем сајту, у одељку „Регистри“.

Где могу да се информишем о конкурсима за радна места у оквиру казнено-поправних установа?

Све врсте информација о расписивању и трајању конкурса за овакву врсту радних места,налазе се на званичном сајту Министарства правде, у оквиру Управе за извршење кривичних санкција, која делује као самостални орган у склопу министарства.

Где могу да се информишем о расписивању конкурса за извршитеље, судске вештаке, јавне бележнике, тумаче и преводиоце?

Сва обавештења о конкурсима у вези са правосудним професијама могу се наћи на интернет презентацији Министарства правде у оквиру рубрике „Правосудне професије“.

Који су услови за именовање јавног бележника?

За јавног бележника може бити именовано лице које испуњава следеће услове:

-          да је држављанин Републике Србије;
-          да је пословно способно и да има општу здравствену способност;
-          да има диплому правног факултета у Републици Србији или да је нострификовало диплому правног факултета стечену изван Републике Србије;
-          да је положило правосудни испит и испит за јавног бележника;
-          да има најмање пет година радног искуства у правној струци после положеног правосудног испита;
-          да је достојно јавног поверења за обављање послова јавног бележништва;
-          да говори, пише и чита српски језик, а на подручјима оне јединице локалне самоуправе где је у службеној употреби и језик мањине да познаје и језик те мањине или да приложи споразум о сарадњи са судским преводиоцем за језик те мањине;
-          да има или да може доказати да ће обезбедити одговарајуће просторије и опрему за обављање делатности јавног бележника.

Више информација о јавним бележницима можете пронаћи овде.

 

Ко може бити стални судски преводилац?

Преводилац може бити лице које има високо образовање и испуњава законом утврђене услове за запослење као државни службеник, као и следеће посебне услове:

-          да има одговарајуће високо образовање за одређени страни језик или да поседује потпуно знање језика са кога се преводи и на који се преводи усмени говор или писани текст,

-          да познаје правну терминологију која се користи у језику са кога се преводи или на који се преводи;

-          да има најмање пет година искуства на преводилачким пословима.

На који начин се могу поднети захтеви за приступ информацијама од јавног значаја?

Захтеви за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја могу се доставити путем поштанске службе на адресу:

Министарство правде, Београд, Немањина 22-24 или предати непосредно у Пријемној канцеларији Управе за заједничке послове републичких органа, Београд, улица Немањина бр.  22-26

Више о остваривању права на приступ информацијама од јавног значаја имате овде.

На који начин могу да ступим у контакт са министром?

Можете се обратити Кабинету министра мејлом на kabinet@mpravde.gov.rs или путем поште насловљено на Министарство правде, Немањина 22-26 Београд, Кабинет министра.

Где могу да се распитам о објављивању огласа за пријављивање кандидата за полагање испита за јавног извршитеља?

Сва обавештења о објављивању огласа за за пријављивање кандидата за полагање испита за јавног извршитеља могу се наћи на интернет презентацији Министарства правде у оквиру рубрике „јавност рада-испити- испит за јавног извршитеља –испитни рокови“.

Који је број жиро рачуна Министарства?

Број жиро рачуна Министарства правде гласи: 840-1620-21.

Какве су надлежности Министарства правде у вези са легализацијом исправа?

Информације у вези са надлежностима Министарства правде које се односе на легализацију и начине легализације исправа можете пронаћи на овом линку.

Ко у Министарству има надлежност да врши израду мишљења на нацрте и предлоге закона?

Послове израде мишљења на нацрте и предлоге законе у оквиру Министарства правде врши Сектор за нормативне послове.

Опширније информације о делокругу Сектор за нормативне послове можете пронаћи на овом линку.

На који начин страни држављани стичу право својине на непокретностима на територији Србије?

Информације о могућностима да страни држављани стичу право својине на непокретностима на територији Републике Србије можете пронаћи у рубрици „Узајамност“.