Одсек за јавне набавке

Одсек за јавне набавке обавља послове који се односе на:

планирање и спровођење поступака јавних набавки за потребе Министарства и јавних набавки које Министарство спроводи за потребе правосудних органа;

стара се о законитом и правилном обављању послова јавних набавки;

израђује годишњи план јавних набавки на нивоу министарства, припрему годишњег извештаја и периодичних извештаја о реализацији јавних набавки Министарства, спроводи стручне анализе, проучава тржиште и предлаже мере за унапређење послова јавних набавки и набавки на које се закон не примењује:

прима понуде и исте доставља комисији, води евиденције и базе података из своје надлежности, даје стручна мишљења и упутства и друге послове из делокруга Одсека

Руководилац: шеф Одсека Јадранка Савић