Насиље у породици је друштвена појава која погађа све категорије жена, без обзира на њихов економски и социјални статус. Са највише изазова, страхова и неизвесности, када је у питању насиље у породици, сусрећу се управо најрањивије групе жена – жене са инвалидитетом, Ромкиње, као и жене на селу.

Препознајући потребу за унапређењем пружања услуга када су у питању жене из вишеструко маргинализованих група, а посебно жене са инвалидитетом, Министарство правде је у октобру 2021. године потписало Писмо о намери сарадње са Агенцијом Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women), у циљу обезбеђивања оквира за сарадњу у спречавању и сузбијању насиља према најосетљивијим групама жена, као и унапређивања родне равноправности.  

Како би жртавама насиља из вишеструко маргинализованих група био омогућен приступ правди, спроведена је једна од активности предвиђених потписаним Писмом о намери сарадње – набавка таблета којима ће се унапредити коришћење видеокомукинационог сервиса (ВРС), тј. услуге видео релеј тумача. Таблети су у новембру распоређени у све основне судове, тако да сада  на територији Републике Србије постоји укупно 66 таблета путем којих је женама са инвалидитетом, глувим и наглувим особама, омогућен лакши приступ информацијама, како би им се у ситуацијама насиља могли пружити сви неопходни видови подршке и помоћи.

Свака глува или наглува особа ће моћи да постави питање на шалтеру информација суда посредством интернет везе са преводиоцем за српски знаковни језик. Службеник суда ће потом одговор упутити преводиоцу, који ће преводилац превести особи која је поставила питање. У сарадњи са Савезом глувих Србије, Градском организацијом глувих Београда и тумачем за знаковни језик, у току је припрема обуке запослених службеника на шалтерима у свим основним судовима на територији Републике Србије за коришћење таблета.

Министарство правде активно ради и на подизању свести јавности о апсолутној недозвољености и кажњивости родно заснованог насиља, што потврђује и израда кривично-правног, парничног, извршног и прекршајног водича, односно упутства за жртве насиља, са пратећим информативним памфлетима који су распоређени на територији свих основних судова у Србији. Реч је о још једној реализованој активности из поменутог Писма, посредством које се жртвама из осетљивих група, путем информисања коме да се обрате за помоћ и коме да пријаве насиље, пружају додатни видови подршке и помоћи.