Полагање јавнобележничког испита

Корисници услуге: Дипломирани правници, са најмање 2 године радног искуства у суду, адвокатури или јавнобележничкој канцеларији, или 3 године радног искуства на другим правним пословима

Надлежна служба: Одељење за правосудне професије

Начин подношења захтева/молбе: Пријава (образац) са пратећом документацијом

Услови: Јавнобележнички испит може да полаже лице које је завршило правни факултет ( дипломске академске студије-мастер односно основне студијe у трајању од најмање 4 године) и које има најмање две године радног искуства на правним пословима у јавнобележничкој канцеларији, суду или адвокатури, односно три године радног искуства на другим правним пословима

Документација

 Кандидат за полагање испита уз пријаву подноси следећа документа у оригиналу или овереној фотокопији:

1) диплому о завршеном правном факултету у Републици Србији ( дипломске академске студије-мастер односно основне студије у трајању од најмање 4 године), или нострификовану диплому правног факултета стечену изван Републике Србије (диплома правног факултета стечена на територији СФРЈ до 27. априла 1992. године производи исто правно дејство као јавна исправа издата на територији Републике Србије)

2) потврду о најмање две године радног искуства на правним пословима у јавнобележничкој канцеларији, суду или адвокатури, односно три године радног искуства на другим правним пословима, са тачним описом правних послова које је кандидат обављао,

3) оверену фотокопију личне карте односно фотокопију извода електронског читача биометријске личне карте.

 

Такса: 280 динара (за подношење пријаве), 480 динара (на одлуку по пријави за испит)

Накнада: 39000 динара (кад се уплаћује први пут), 25000 динара (за поновно полагање), 17000 (за поправни испит)

Рок за одговор: Доноси се Одлука о одобравању полагања испита , пре дана полагања писменог испита

Контрола рока: Контроли врши обрађивач захтева/пријаве

Правни оквир: Правилник о јавнобележничком испиту и Закон о јавном бележништву

Информације: Контакт центар Министарства правде (kontakt@mpravde.gov.rs, 0117858000)

Извештај о пруженим услугама: 

Испити се редовно одржавају сваке године у редовним испитним роковима, односно у марту, мају, октобру и децембру