Предлози Националне стратегије за борбу против корупције и Акционог плана

Предлог Националне стратегије за борбу против корупције

На седници Владe Републике Србије од 20. јуна 2013. године усвојен је Предлог Националне стратегије за борбу против корупције, више о томе овде.

Министарство правде и државне управе објављује допуњену радну верзију Националне стратегије за борбу против корупције.

Допуњена радна верзија садржи препоруке чланова Европске комисије, као и других струачњака из Европске уније. У изради овог текста учествовала је и домаћа стручна јавност, као и представници цивилних организација.

Нова радна верзија Националне стратегије за борбу против корупције измењена је и у складу са искуствима приликом израде Акционог плана који прати ову Стратегију.

У израду Акицоног плана било је укључено више од 100 стручњака из области борбе против корупције и радни текст плана биће, до краја ове недеље, представљен широј јавности на званичној интернет презентацији Министарства правде у државне управе.

Најважније измене допуњене радне верзије Националне стратегије борбе против корупције односе се на републичке политичке странке, које ће убудуће уколико се стратегија усвоји, постати обавезан субјекат ревизије Државне ревизорске институције. Поред осталих измена и допуна, унапређеним текстом нацрта стратегије, предвиђа се и повећање ефикасности механизама за узајамну сарадњу полиције и тужилаштва приликом истрага коруптивиних кривичних дела.

Текст друге радне верзије Националне стратегије за борбу против корупције Величина: 0.19 MB
Текст друге радне верзије Националне стратегије за борбу против корупције - енглески језик Величина: 0.12 MB
Решење о оснивању радне групе за израду Нацрта Националне стратегије за борбу против корупције Величина: 1.51 MB

Нацрт Акционог плана

Акциони план представља документ којим се прецизира оквир за спровођење стратешких циљева постављених Нацоналном стратегијом за борбу против корупције.

Акционим планом ће се омогућити системски надзор над спровођењем Стратегије и он представља контролни механизам на основу којег ће се проверавати делотворност саме Стратегије. Њиме ће бити предвиђене конкретне мере и активности за спровођење стратешких циљева, рокови, одговорни субјекти и ресурси за реализацију. Такође, дефинисаће се и показатељи за спровођење мера и активности, на основу којих ће се пратити степен њихове реализације, као и показатељи за процену успешности постављених циљева.

Свако поглавље акционог плана састоји се од табела у којима су дефинисане антикорупцијске мере, циљеви, рокови, потребна средства и надлежни органи за спровођење мера.

Нацрт Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције Величина: 1.38 MB
Нацрт Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције - енглески језик Величина: 1.21 MB
Списак учесника фокус група по приоритетним областима Величина: 0.04 MB