Стални судски тумачи и преводиоци

Решење о постављењу сталних судских тумача, сталних судских преводилаца и сталних судских тумача знакова слепих, глувих или немих лица доноси министар правде.

Министар, на предлог једног или више председника виших судова који су уочили недовољан број преводилаца за одређене стране језике, најмање једном годишње објављује оглас за постављење преводилаца.

Преводилац може бити лице које има високо образовање и испуњава законом утврђене услове за запослење као државни службеник, као и следеће посебне услове:

-          да има одговарајуће високо образовање за одређени страни језик или да поседује потпуно знање језика са кога се преводи и на који се преводи усмени говор или писани текст,

-          да познаје правну терминологију која се користи у језику са кога се преводи или на који се преводи;

-          да има најмање пет година искуства на преводилачким пословима.

Кандидат који нема одговарајуће високо образовање, подлеже провери знања језика пред комисијом коју образује министар.