Упутство о надлежностима одељења за надзор

Послови Одељења за надзор у правосудним органима обављају се сагласно:

-    Закону о уређењу судова („Службени гласник РС“ бр.116/08,104/09,101/10,31/11,78/11,101/11,101/13, 106/15,40/15,13/16,108/16,113/17,65/18 – одлука УС, 87/18 и 88/18 - одлука УС), према чијим одредбама Министарство правде врши послове правосудне управе у које спадају и послови праћења рада судова у вези са поступањем у предметима у прописаним роковима и поступање по притужбама и представкама, као и 

-    Закону о јавном тужилаштву („Службени гласник РС“, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11, 78/11, 101/11, 38/12, 121/12, 101/13, 11/14, 117/14, 106/15 и 63/16), према чијим одредбама Министарство врши надзор над применом Правилника о управи у јавним тужилаштвима.

Судови

Одредбама члана 55. став 1. наведеног закона, утврђено је да када странка или други учесник у поступку поднесе притужбу, председник суда дужан је да је размотри и да о њеној основаности и предузетим мерама обавести подносиоца притужбе и председника непосредно вишег суда, а све у року од 15 дана од дана пријема притужбе. Према ставу 2. истог члана закона ако је притужба поднета преко министарства надлежног за правосуђе, вишег суда или Високог савета судства, о основаности притужбе и предузетим мерама обавештавају се и министар, председник непосредно вишег суда и Високи савет судства. Чланом 71. цитираног закона прописана је и ништавост сваког појединачног акта правосудне управе, којим се дира у самосталност и независност суда и судија.

 

Примену Судског пословника ("Службени гласник РС" бр. 110/09, 70/11, 19/12, 89/13, 96/15, 104/15, 113/15, 39/16, 56/16, 77/16, 16/18, 78/18, 43/19 и 93/19) у судовима надзире Министарство правде на основу члана 75. Закона о уређењу судова, члана 3. Судског пословника и члана 9. Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству правде.

Јавна тужилаштва

У складу са одредбама чл. 40., 41 и 43. Закона о јавном тужилаштву („Службени гласник РС“, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11, 78/11, 101/11, 38/12, 121/12, 101/13, 11/14, 117/14, 106/15 и 63/16) и чл. 72., 73, 157 и 158. Правилника о управи у јавним тужилаштвима („Службени гласник РС“, бр. 110/09, 87/10, 5/12, 54/17, 14/18 и 57/19), министарство врши надзор у основним јавним тужилаштвима (58), вишим јавним тужилаштвима (25), апелационим јавним тужилаштвима (4) и Републичком јавном тужилаштву.

Државно правобранилаштво

У складу са одредбама члана 33. Закона о правобранилаштву („Службени гласник РС“, број 55/14) и чл.41.,42 и 107. Правилника о управи у Државном правобранилаштву („Службени гласник РС“, бр.71/16 и 3/18) министарство врши надзор и у Државном правобранилаштву са одељењима.