Grupa za IKT sisteme u građansko-pravnoj i upravnoj materiji

Grupa za IKT sisteme u građansko – pravnoj i upravnoj materiji obavlja poslove koji se odnose na:

 razvoj IKT u sistemima pravosudnih profesija, sudova opšte nadležnosti za građansko-pravnu materiju, privrednih sudova, sistemu Upravnog suda, registara u pravosuđu, pravosudne mreže, sistema za razmenu podataka, sistema za centralno izveštavanje o radu sudova i smeštajnih kapaciteta i rada data centra i serverske opreme u pravosuđu;

učešće u pripremi zakona, drugih propisa, standarda i mera u oblasti primene IKT u pravosudnim profesijama, privrednim sudovima, Upravnom sudu i u sudovima opšte nadležnosti u građansko-pravnoj materiji;učestvovanje u ostvarivanju funkcije praćenja, usmeravanja i koordinacije aktivnosti na razvoju elektronskog sistema pravosudnih profesija, sudova opšte nadležnosti u građansko-pravnoj materiji, privrednih sudova i Upravnog suda;

primenu IKT u cilju unapređenja organizacije, razvoja i načina rada u pravosudnim profesijama, sudovima opšte nadležnosti u građansko-pravnoj materiji, privrednim sudovima i Upravnom sudu;

administriranje portalom elektronske prodaje pokretnih i nepokretnih stvari putem javnog nadmetanja u izvršnom postupku;

razvoj elektronske platforme za uspostavljanje portala za e-aukciju; davanje naloga za unapređenje portala za e-aukciju, odobravanje zahteva za učešće u elektronskoj prodaji pokretnih i nepokretnih stvari putem javnog nadmetanja korisnicima portala;

učestvovanje u podizanju kvaliteta podataka o strankama u postupku i organizacija koja omogućava efikasnu elektronsku razmenu između pravosudnih organa u državi kao i uspostavljanje osnova za elektronsku razmenu sa drugim regionalnim i EU pravosudnim sistemima i registrima;

učestvovanje u realizaciji IT programa i projekata EU i drugih organizacija za potrebe pravosuđa kao i održavanje i unapređenje ovih sistema nakon implementacije i druge poslove koji se odnose  na IKT u pravosudnim oranima, obavlja i druge poslove iz delokruga Grupe  

Rukovodilac: Ana Đilas, samostalni savetnik, 011/ 264-1699