Правни основи борбе против трговине људима

Устав Републике Србије из 2006. године, дотиче се проблематике трговине људима одредбом члана 26: "изричито је забрањено да нико не може бити дужан у ропству или у положају сличном ропству, односно, забрањен је сваки облик трговине људима и принудни рад под којим се сматра сексуално или економско искоришћавање лица које се налази у неповољном положају".

Кривични законик раздвојио је и посебно санкционисао кривична дела којим је санкционисана  Трговина људима:

Трговина људима (чл. 388)

Трговина децом ради усвојења (чл. 389)

Заснивање ропског односа и превоз лица у ропском односу (чл. 390)

Док је кријумчарење људи инкриминисано као посебно кривично дело.

Недозвољени прелаз државне границе и кријумчарење људи (чл. 350)

Наша држава показала је спремност и политичку вољу да се придружи светским напорима у борби против трговине људима и ратификовала је све важне међународне документе с тим у вези. Републике Србије у области трговине људима ради и на пуној усклађености са Директивом 2011/36/EU и Директивом Савета 2004/81/EC.