Судски вештаци

Послови вештачења представљају стручне активности чијим се обављањем, уз коришћење научних, техничких и других достигнућа, пружају суду или другом органу који води поступак потребна стручна знања која се користе приликом утврђивања, оцене или разјашњења правно релевантних чињеница.

Вештачење обављају физичка и правна лица која испуњавају услове предвиђене законом, државни органи у оквиру којих се може обавити вештачење, као и научне и стручне установе.

Услови за именовање

Министар објављује јавни позив за именовање вештака када утврди постојање потребе за вештацима за одређене области вештачења, а на основу обавештења које достављају председници првостепених судова.

Физичко лице може бити именовано за вештака, ако поред општих услова за рад у државним органима прописаним законом, испуњава и следеће посебне услове:

 

 

-          да има одговарајуће стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама, за одређену област вештачења;

-          да има најмање пет година радног искуства у струци;

-          да поседује стручно знање и практична искуства у одређеној области;

-          да је достојан за обављање послова вештачења.

Изузетно, за вештака може бити именовано лице које има најмање завршену средњу школу, ако за одређену област вештачења нема довољно вештака са завршеним високим образовањем. Вођење Регистра судских вештака у надлежности је Министарства правде.

Правно лице може обављати вештачење ако испуњава следеће услове:

-          да је уписано у регистар надлежног органа за делатност вештачења у одговарајућој области,

-          да су у том правном лицу запослена лица која су уписана у Регистар судских вештака.

Вештачење могу обављати и државни органи у оквиру којих се може обавити вештачење, као и научне и стручне установе (факултети, институти, заводи и сл.).

 

Телефон: 011/3622 350