Посредници

Народна скупштина Републике Србије је у 2014. години усвојила Закон о посредовању у решавању спорова, који је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 55/2014 од 23. маја 2014. године (у даљем тексту: Закон). Закон је ступио на снагу 31. маја 2014. године, а примењује се од 1. јануара 2015. године, осим одредаба члана 6. до 8. и члана 33. став 5. које се примењују од дана приступања Републике Србије Европској унији.

 

Даном почетка примене Закона престао је да важи Закон о посредовању – медијацији („Службени гласник РС”, број 18/05). Сви подзаконски акти прописани Законом су донети и то:

 

-          Правилник о начину вођења регистра посредника („Службени гласник РС”, бр.  146/2014),  

-          Правилник о поступку издавања, обнављања и одузимања дозволе за посредовање и обрасцу дозволе за посредовање („Службени гласник РС”, бр.  146/2014),

-          Правилник о Програму основне обуке посредника („Службени гласник РС”, бр. 146/2014),

-          Правилник о обрасцу уверења о завршеној основној и специјализованој обуци посредника („Службени гласник РС”, број 11/2015),

-          Правилник о ближим условима и поступку за издавање дозволе за спровођење основне и специјализоване обуке посредника и надзору над спровођењем обуке („Службени гласник РС”, бр. 13/2015),

-          Етички кодекс посредника („Службени гласник РС” бр. 146/2014),

-          Прaвилник o Taрифи o нaгрaдaмa и нaкнaдaмa у пoступку пoсрeдoвaњa („Службени гласник РС”, бр. 35/2015).

Члан 44. Закона о посредовању у решавању спорова предвиђа да се програм основне обуке утврђује актом министра, док се програм специјализоване обуке утврђује посебним актом овлашћених правних лица, органа и организација, уз сагласност министарства.

Министар правде je дана 4. фебруара 2015. године објавио јавни позив за издавање дозвола за посредовање у решавању спорова и упис у Регистар посредника.

 

Закон о посредовању у решавању спорова Величина: 0.17 MB
Правилник о начину вођења регистра посредника Величина: 0.06 MB
Правилник о поступку издавања, обнављања и одузимања дозволе за посредовање и обрасцу дозволе за посредовање Величина: 0.1 MB
Правилник о Програму основне обуке посредника Величина: 0.23 MB
Правилник о обрасцу уверења о завршеној основној и специјализованој обуци посредника Величина: 0.23 MB
Правилник о ближим условима и поступку за издавање дозволе за спровођење основне и специјализоване обуке посредника и надзору над спровођењем обуке Величина: 0.2 MB
Етички кодекс посредника Величина: 0.23 MB
Прaвилник o Taрифи o нaгрaдaмa и нaкнaдaмa у пoступку пoсрeдoвaњa Величина: 0.39 MB