Обавештење

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ДРЖАВНЕ ОРГАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЈE И ПРАВНА ЛИЦА КОЈИМА ЈЕ ИЗДАТА ДОЗВОЛА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОБУКЕ ЗА ПОСРЕДНИКЕ

 

Имајући у виду да је Министарство правде дошло до сазнања да поједине организације којима је издата дозвола за спровођење обуке за посреднике од стране Министарства правде спроводе обуку у краћем временском трајању (три уместо пет дана са истим фондом часова обуке), указујемо Вам на обавезу државних органа, организација и правних лица да поступају у складу са прописима, а све у циљу одржања квалитета обука и одржавања стандарда који су прописима постављени.

У складу са наведеним, истичемо да је Правилником о Програму основне обуке посредника („Службени гласник РС”, број 146/14 – у даљем тексту: Правилник), донетим на основу члана 44. став 1. Закона о посредовању у решавању спорова („Службени гласник РС”, број 55/14) утврђен Програм основне обуке посредника, те да је чланом 2. Правилника изричито предвиђено да се основна обука спроводи у пет радних дана, с тим да обука у току једног радног дана траје пет часова од по 45 минута.

Одредбом члана 10. Правилника о ближим условима и поступку за издавање дозволе за спровођење основне и специјализоване обуке посредника и надзору над спровођењем обуке („Службени гласник РС”, број 13/15) је предвиђено да се Министарство правде стара да органи, организације и правна лица која спроводе обуку за посредника испуњавају услове прописане Законом и овим правилником.

Сматрамо да је неопходно да заједничким снагама настојимо да постигнемо највише стандарде у области медијације, као и обука у вези медијације, те Вам указујемо на обавезу поштовања цитираних позитивних прописа којима је регулисан програм основне обуке посредника, а све у циљу даљег унапређења области медијације.