Međunarodna pravna pomoć u krivičnim stvarima

Odeljenje za međunarodnu pravnu pomoć u krivičnim stvarima obavlja poslove koji se odnose na:

-          postupanje po zamolnicama domaćih i stranih sudova i drugih nadležnih domaćih i stranih državnih organa;

-          ustupanje i preuzimanje krivičnog gonjenja okrivljenih lica;

-          raspisivanje međunarodnih poternica i  izdavanje okrivljenih i osuđenih lica;

-          izvršenje stranih krivičnih presuda i transfer osuđenih lica;

-          praćenje poslova evropskih integracija u oblasti međunarodne pravne pomoći;

-          međunarodne kolizione norme u ovoj oblasti;

-          postojanje i primenu zakonskog i ugovornog reciprociteta;

-          davanje mišljenja pravosudnim i drugim organima u vezi sa važenjem i primenom međunarodnih ugovora, kao i pojedinih instituta međunarodne pravne pomoći, obaveštenja o propisima;

-          sačinjavanje informacija i izveštaja iz oblasti međunarodne pravne pomoći;

-          pripremu i zaključivanje međunarodnih ugovora iz međunarodne pravne pomoći;

-          saradnju sa UNMIK i drugim međunarodnim organizacijama;

-          overu isprava za upotrebu u inostranstvu i druge poslove iz delokruga Odeljenja.