U organizaciji Privrednog apelacionog suda, a uz podršku Evropske unije i Saveta Evrope, na Zlatiboru se, od 7. do 9. septembra, održava redovno godišnje Savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije. Na Savetovanju, na kome se razmatraju pitanja od značaja za postupanje privrednih sudova i harmonizaciju sudske prakse, predstavljene su aktivnosti i projekti Ministarstva pravde, usmereni ka obezbeđivanju uslova i normativnih okvira za kvalitetan i efikasan rad privrednih sudova.

„Ministarstvo pravde u ovom trenutku priprema set novih pravosudnih zakona, kojim će detaljnije biti razrađene ustavne norme o pravosuđu. Nova zakonska rešenja će omogućiti sigurnu zastupljenost sudija privrednih sudova i Privrednog apelacionog suda u Visokom savetu sudstva, čije će učešće doprineti boljem radu ovog organa, u znatno širem delokrugu pitanja koja će biti u njegovoj nadležnosti,“ istakla je državna sekretarka u Ministarstvu pravde Livija Pavićević.

Govoreći o predstojećim izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, državna sekretarka je iznela uverenje da će njegovo noveliranje doprineti uspostavljanju ravnoteže između rešenja primerenih specifičnostima parničnog postupka pred privrednim sudovima, i potrebe za efikasnijim parničnim postupkom, a u interesu pravičnosti i fer suđenja.

Pavićević je učesnicima Savetovanja predstavila program (aplikaciju) sudske prakse, kojim je korisnicima iz privrednih sudova omogućen pristup bazama presuda, odluka i pravnih shvatanja Vrhovnog kasacionog suda, apelacionih sudova, Privrednog apelacionog i Upravnog suda. Ova baza je povezana i sa bazom prakse Evropskog suda za ljudska prava, čime je nastao jedan komplementaran sistem, koji će omogućiti ujednačeno postupanje privrednih sudova u praksi, kao i usklađenost sa evropskim pravnim standardima i propisima Evropske unije.