„Zaštita ljudskih prava predstavlja imperativ svakog društva koje teži demokratiji, a Ustav Republike Srbije stoji čvrsto na toj premisi“, izjavila je ministarka pravde Maja Popović na konferenciji „Primena Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava – iskustva i izazovi sudova Centralne i Jugoistočne Evrope“, koja se od 15-16 septembra održava u Beogradu.

Konferencija, koju su organizovali Savet Evrope i Evropska unija u saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom, okupila je predstavnike najviših pravosudnih institucija Srbije, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije, Hrvatske i Slovenije.

U uvodnom obraćanju, Popović je istakla da  je Evropska  konvencija, od njene ratifikacija i stupanja na snagu 2004. godine, sastavni deo pravnog poretka Republike Srbije, i da se, shodno tome, neposredno primenjuje, te da se njene odredbe tumače saglasno praksi Evropskog suda za ljudska prava.

„Neposredna primena Konvencije u našem pravnom sistemu ima za posledicu uključivanje specifičnosti Republike Srbije i njenog pravnog okvira u konvencijski sistem zaštite ljudskih prava. Zato ovaj sistem ima i notu naših domaćih vrednosti“, ukazala je ministarka pravde.

Popović se osvrnula i na Bazu sudske prakse koja je, uz podršku Saveta Evrope, uspostavljena pri Pravosudnoj akademiji. Ova baza predstavlja srpsku verziju Hudoka, baze podataka prakse Evropskog suda za ljudska prava, i sadrži sve presude tog suda donete u odnosu na Republiku Srbiju, kao i obavezujuće presude za Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Hrvatsku.

Ukazujući na potrebu konstantne usklađenosti domaće pravne prakse sa evropskim vrednostima i standardima oličenim u Konvenciji, Popović je izrazila uverenje da će konferencija pružiti osnov za diskusiju o uticaju sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava na sudsku praksu nacionalnih sudova.