Услови за полагање правосудног испита

Правосудни испит може полагати лице које је дипломирало на Правном факултету и које је после завршеног правног факултета стекло радно искуство на пословима правне струке и то:

- две године у суду, јавном тужилаштву, јавном правобранилаштву и адвокатури;

- три године у органу за прекршаје, другом државном органу, органу територијалне аутономије и локалне самоуправе;

- четири године у предузећу, установи или другој организацији.