Često postavljana pitanja

Da li su javni beležnici međusobno umreženi, da li imaju uvid u podatke iz katastra nepokretnosti i da li će imati elektronski pristup centralnom registru o prometu nepokretnosti?

Javni beležnici imaju pristup Registru ugovora o prometu nepokretnosti, registru koji vode osnovni sudovi. Beležnici prilikom sastavljanja zapisa o prometu nepokretnosti unose podatke u navedeni Registar, kako bi se evidentiralo koja nepokretnost je predmet ugovora, kao i ko su stranke. Svi beležnici sa područja osnovnog suda na kome se nepokretnost nalazi imaju pristup Registru.

 

Da li javni beležnici imaju nadležnost da rešavaju problem isterivanja iz zaposednutog stambenog objekta od strane fizičkog lica koje je u objekat bespravno useljeno?

Javni beležnici nemaju to pravo, s obzirom da ne sprovode izvršenje. NJihovi zapisi imaju snagu izvršne isprave i mogu se koristiti u izvršnom postupku, bez prethodnog podnošenja tužbe.

Da li je poznato, kada će biti omogućeno overavanje ugovora o prometu nekretnina kod javnih beležnika za teritorije na kojima još uvek nisu imenovani?

Gde nema imenovanih javnih beležnika, poslove overe i sastavljanja zapisa obavljaju sudovi, koji će te poslove obavljaati do imenovanja javnih beležnika. Ne može se precizirati tačno kada će te poslove preuzeti beležnici, s obzirom da to zavisi da li će na konkurs za imenovanje za određeni grad biti prijavljnih kandidata, kao i da li će prijavljeni kandidati ispunjavati uslove za imenovanje.

Da li su lica koja ostvaruju neki vid socijalnih primanja, oslobođena plaćanja dela ili punog iznosa taksi za overu ugovora? (npr. ugovor o stanovanju)

Lica koja su primaoci socijalne pomoći plaćaju 50% od utvrđene nagrade.

Investitorima stambenih objekata javni beležnici ne overavaju ugovore za stanove u izgradnji i stanove za koje su banke odobrile kredite a koji su završeni preko 80%. Kako rešiti problem u takvim slučajevima?

Potrebno je da stranke imaju odgovarajuću dokumentaciju (građevinsku dozvolu, projektni plan i sl.) da bi moglo da se pristupi sačinjavau zapisa ili overi ugovora.

Zahtevi za preispitivanjem tarife javnih beležnika

Ministarstvo je već pristupilo sniženju tarife kod založne izjave, koja je smanjena za 60%, u odnosu na iznos nagrade koji je bio određen prvobitno donetom tarifom.

Kome se može uputiti žalba na Javnobeležničku komoru?

Žalba na Komoru se upućuje Ministarstvu pravde - Sektor za pravosuđe, a na rad beležnika, žalba se može uputiti Javnobeležničkoj komori i Ministarstvu pravde.

Da li postoji mogućnost ravnomernije teritorijalne raspodele javnih beležnika?

Imenovanjem javnih beležnika popunjavaće se predviđeni broj javnih beležnika, čime će se omogućiti i veća zastupljenost.

Da li je moguće privremeno overavanje ugovora o kupoprodaji nepokretnosti u okviru sudskih jedinica, ukoliko neki javni beležnik na teritoriji osnovnog suda radi neefikasno?

Nije moguće privremeno overavanje ugovora o kupoprodaji nepokretnosti u okviru sudskih jedinica. Ukoliko je imenovan javni beležnik, u njegovoj isključivoj nadležnosti je overavanje ugovora o kupoprodaji nepokretnosti.

Zašto nisu visinom nagrada predviđene cene usluga za nekretnine čija je vrednost manja od visine najniže nagrade?

Najniža tarifa predviđena je za vrednost nepokretnosti u iznosu od 1 dinara do 600.000 dinara.

Da li će građani koji su već koristili usluge javnih beležnika imati pravo na refundaciju sredstava ako do smanjenja tarife dođe?

Građani koji su već koristili usluge javnih beležnika, neće imati pravo na refundaciju sredstava ako do smanjenja tarife dođe. Primenjivaće se tarifa koja je važila u vreme overe ili sačinjavanja zapisa.