Odsek za kadrovske i analitičke poslove

Odsek za kadrovske i analitičke poslove obavlja poslove:

izrade kadrovskih planova u sudovima i tužilaštvima;

poslove vođenja kadrovske evidencije za zaposlene u pravosudnim organima;

poslove pripreme saglasnosti na tekst pravilnika kojim se uređuje unutrašnje uređenje i sistematizacija radnih mesta u sudovima i javnim tužilaštvima i Državnom pravobranilaštvu i izrade kadrovskog plana;

obavlja poslove u vezi sa postupkom predlaganja kandidata za sudije porotnika Visokom savetu sudstva;

poslove pripreme odluke o utvrđivanju potrebnog broja pripravnika u sudovima i javnim tužilaštvima i primenu propisa iz oblasti pravosuđa ukazujući na potrebu i pravce normativnog uređenja;

poslove u vezi pripreme saglasnosti na utvrđivanje potrebnog broja zamenika javnih tužilaca;

analitičke i statističko-evidencione poslove koji se odnose na organizaciju i rad pravosudnih organa, praćenje rada sudova i javnih tužilaštava i statističko izveštavanje u pogledu primene zakona;

sastavljanje godišnjih izveštaja o radu sudova;

sastavljanje izveštaja o kaznenoj politici sudova, obavlja i druge poslove iz delokruga Odseka.

Rukovodilac: Šef Odseka Vesna Kovačević, 011 3620-638