Odeljenje za međunarodnu pravnu pomoć

Odeljenje za međunarodnu pravnu pomoć obavlja poslove koji se odnose na međunarodnu pravnu pomoć u građanskim i krivičnim stvarima;

raspisivanje međunarodnih poternica i izručenje okrivljenih i osuđenih lica; ustupanje i preuzimanje krivičnog gonjenja;

izvršenje stranih krivičnih presuda i transfer osuđenih lica;

opšte (ostale) vidove međunarodne pravne pomoći;

postupanje u predmetima koji se odnose na građansko-pravne aspekte međunarodne otmice dece;

davanje obaveštenja o propisima; davanje obaveštenja o uzajamnosti;

priznanje i izvršenje stranih sudskih i arbitražnih odluka;

overu javnih isprava radi njihove upotrebe u inostranstvu;

saradnju sa međunarodnim sudovima i međunarodnim organizacijama;

obavlja poslove u vezi sa pripremom i zaključivanjem međunarodnih ugovora i pristupanjem međunarodnim višestranim ugovorima;

prati propise EU i usklađenost domaćih propisa sa pravnim tekovinama EU;

obavlja analitičke i informacione poslove;

obavlja i druge poslove iz nadležnosti Odeljenja