Sektor za međunarodnu saradnju i strateško planiranje

Sektor za međunarodnu saradnju i strateško planiranje obavlja poslove koji se odnose na:

međunarodnu saradnju Ministarstva i domaćih pravosudnih organa sa stranim pravosudnim organima;

pokreće postupak za zaključivanje dvostranih i višestranih međunarodnih ugovora kojima se uređuju međusobni odnosi u oblasti pravne pomoći, uključujući direktnu saradnju pravosudnih organa u krivičnim, građanskim i trgovinskim stvarima (uspostavljanje regionalne pravosudne mreže u krivičnim i građanskim stvarima);

obavljanje organizacionih i stručnih poslova koji se odnose na učešće na međunarodnim konferencijama i u drugim oblicima međunarodne saradnje;

organizovanje, u saradnji sa Pravosudnom akademijom i na drugi način, stručnog usavršavanja sudija i javnih tužilaca iz međunarodnog krivičnog i međunarodnog privatnog prava;

učešće u radu i praćenje rada specijalizovanih agencija Ujedinjenih nacija, Haške konferencije za međunarodno privatno pravo, Evropske komisije za demokratiju posredstvom prava, Evropske komisije za efikasnost pravosuđa, Saveta za regionalnu saradnju i drugim međunarodnim organizacijama i učešće u njihovom radu;

organizovanje saradnje sa Mehanizmom za međunarodne krivične tribunale, Međunarodnim krivičnim sudom i telima čiju nadležnost je prihvatila Republika Srbija potvrđenim međunarodnim ugovorom;

koordinaciju i učešće u pripremi strateških dokumenata u oblasti sprečavanja i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala i praćenje sprovođenja strateških dokumenata u oblasti sprečavanja i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala;

međunarodnu pravnu pomoć u građanskim i krivičnim stvarima i međunarodnu saradnju u oblasti pravosuđa;

razvoj i unapređenje međunarodne pravne pomoći; prati stanje i primenu propisa u vezi sa međunarodnom pravnom pomoći i priprema odluke;

daje obaveštenja i mišljenja iz oblasti međunarodne pravne pomoći;

prati primenu propisa i međunarodnih ugovora i ukazuje na potrebu normativnog uređivanja pojedinih pitanja međunarodne pravne pomoći i saradnje sa međunarodnim sudovima i međunarodnim organizacijama;

prati propise EU i njihovu usklađenost sa domaćim propisima;

obavlja analitičke i informacione poslove iz oblasti međunarodne pravne pomoći i međunarodne saradnje;

učestvuje u izradi zakona i drugih propisa, zaključivanju bilateralnih međunarodnih ugovora, kao i pristupanje multilateralnim međunarodnim konvencijama;

organizovanje konsultativnih sastanaka predstavnika organa u vezi sa sprovođenjem strateških dokumenata u oblasti sprečavanja i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala;

koordinaciju izveštavanja Ministarstva o realizovanim aktivnostima iz strateških dokumenata drugih organa u oblasti sprečavanja i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala;

učešće u pripremi i sprovođenju projekata u oblasti sprečavanja i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala;

praćenje propisa i standarda međunarodnih organizacija;

učešće u pripremi propisa koji se odnose na uređivanje oblasti pravosuđa i oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala;

institucionalizaciju, finansiranje i nadzor nad radom Nacionalne mreže službi podrške žrtvama i svedocima krivičnih dela;

koordinaciju međunarodne i međuinstitucionalne saradnje u oblasti podrške žrtvama i svedocima krivičnih dela;

praćenje primene međunarodnih propisa koji se odnose na podršku žrtvama i svedocima krivičnih dela;

pripremu propisa u oblasti podrške žrtvama i svedocima krivičnih dela;

pripremu stručnih mišljenja u vezi sa zaštitom ljudskih prava žrtava i svedoka krivičnih dela;

usklađivanje propisa Republike Srbije sa Acquis Communautaire u oblasti podrške žrtvama i svedocima krivičnih dela;

nadzor i koordinacija nad radom službi za pomoć i podršku oštećenima i svedocima;

obaveštavanje žrtava krivičnih dela i njihovih porodica o puštanju osuđenog lica na slobodu u saradnji sa Upravom za izvršenje krivičnih sankcija;

koordinaciju programa obuke i kampanje podizanja svesti u oblasti prava žrtava i svedoka;

pružanje administrativno tehničke podrške radu tela zaduženog za praćenje i evaluaciju rada Nacionalne mreže službi podrške žrtvama i svedocima krivičnih dela i druge poslove iz delokruga Sektora

 

 U Sektoru za međunarodnu saradnju i strateško planiranje obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

1. Grupa za međunarodnu saradnju,

2. Grupa za saradnju sa Mehanizmom za međunarodne krivične tribunale (MMKT) i

3. Odeljenje za međunarodnu pravnu pomoć