Sektor za međunarodnu saradnju i strateško planiranje

Sektor za međunarodnu saradnju i strateško planiranje obavlja poslove koji se odnose na:

međunarodnu saradnju Ministarstva i domaćih pravosudnih organa sa stranim pravosudnim organima; pokreće postupak za zaključivanje dvostranih i višestranih međunarodnih ugovora kojima se uređuju međusobni odnosi u oblasti pravne pomoći, uključujući direktnu saradnju pravosudnih organa u krivičnim, građanskim i trgovinskim stvarima (uspostavljanje regionalne pravosudne mreže u krivičnim i građanskim stvarima);

obavljanje organizacionih i stručnih poslova koji se odnose na učešće na međunarodnim konferencijama i u drugim oblicima međunarodne saradnje;

organizovanje, u saradnji sa Pravosudnom akademijom i na drugi način, stručnog usavršavanja sudija i javnih tužilaca iz međunarodnog krivičnog i međunarodnog privatnog prava;

učešće u radu i praćenje rada specijalizovanih agencija Ujedinjenih nacija, Haške konferencije za međunarodno privatno pravo, Evropske komisije za demokratiju posredstvom prava, Evropske komisije za efikasnost pravosuđa, Saveta za regionalnu saradnju i drugim međunarodnim organizacijama i učešće u njihovom radu;

organizovanje saradnje sa Mehanizmom za međunarodne krivične tribunale, Međunarodnim krivičnim sudom i telima čiju nadležnost je prihvatila Republika Srbija potvrđenim međunarodnim ugovorom;

koordinaciju i učešće u pripremi strateških dokumenata iz nadležnosti Ministarstva i praćenje sprovođenja strateških dokumenata iz nadležnosti Ministarstva;

koordinaciju i projektno povezivanje organa koji primenjuju strateška dokumenta iz nadležnosti Ministarstva;

prikupljanje izveštaja organa u vezi sa sprovođenjem strateških dokumenata iz nadležnosti Ministarstva;

organizovanje konsultativnih sastanaka predstavnika organa u vezi sa sprovođenjem strateških dokumenata iz nadležnosti Ministarstva;

koordinaciju poslova i objedinjavanje priloga za izradu Srednjoročnog plana Ministarstva; koordinaciju izveštavanja Ministarstva o realizovanim aktivnostima iz strateških dokumenata drugih organa;

učešće u pripremi i sprovođenju projekata iz nadležnosti Ministarstva izuzev projekata koji se finansiraju iz fondova EU;

praćenje propisa i standarda međunarodnih organizacija;

učešće u pripremi propisa koji se odnose na uređivanje oblasti pravosuđa i oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala i druge poslove iz delokruga Sektora