Naknada za polaganje ispita

Uz prijavu i priložene dokaze kandidat je dužan da dostavi dokaz o uplati naknade za polaganje ispita za javnog izvršitelja i dokaz o uplati republičke administrativne takse.

Naknada za polaganje ispita za javnog izvršitelja iznosi 11.800,00 dinara.

Navedeni iznos se uplaćuje na račun 840-30985845-21, model 97, poziv na broj odobrenja 461031004360742321, svrha uplate: Naknada za polaganje ispita za javnog izvršitelja, primalac: Ministarstvo pravde, Nemanjina 22-26, Beograd.

Naknada za polaganje ispita za javnog izvršitelja - primer uplatnice Veličina: 0.03 MB

Prijava za polaganje ispita za javnog izvršitelja tarifira se na osnovu Zakona o republičkim administrativnim taksama u iznosu od 330,00 dinara za podnošenje prijave, a u iznosu od 570,00 dinara za odluku po prijavi za ispit. Ukupan iznos takse od 900,00 dinara se uplaćuje na račun 840-742221843-57, poziv na broj 97 50-016, svrha uplate: Republička administrativna taksa, primalac: Budžet Republike Srbije. 

 

Ispit za javnog izvršitelja - administrativna taksa - primer Veličina: 0.51 MB