Evropski dan pravde – promocija medijacije

Povodom Evropskog dana pravde, koji se obeležava 25. oktobra svake godine, širom Evrope se organizuju događaji za građane, studente i pravnike u cilju približavanja pravde građanima, informisanja o njihovim pravima i promovisanja rada pravosuđa, kroz simulacije suđenja, informativne sesije, obuke i seminare.

U cilju upoznavanja šire javnosti o prednostima alternativnog rešavanja sporova, povodom Evropskog dana pravde, Ministarstvo pravde Republike Srbije i Evropska komisija za efikasnost pravosuđa (SEPEŽ), pozvali su sudove u Republici Srbiji da organizuju Nedelju medijacije radi promocije alternativnih načina rešavanja sporova. U okviru Nedelje medijacije, pravosudne institucije bi trebalo da preduzmu aktivnosti radi informisanja građana o njihovim pravima i olakšavanja pristupa pravdi.

U okviru obeležavanja Nedelje medijacije, Privredni sud u BeograduViši sud u BeograduPrivredni apelacioni sud u Beogradu

Apelacioni sud u Beogradu, Ministarstvo pravde i Zavod za intelektualnu svojinu će na Dan Zavoda za intelektualnu svojinu, 15. novembra 2019. godine, potpisati Sporazum o saradnji u primeni medijacije u oblasti intelektualne svojine. Tom prilikom će se u prostorijama Zavoda prirediti prigodna svečanost uz prisustvo sudija, medijatora i drugih zainteresovanih lica. Sporazum potpisnici zaključuju prepoznajući zajednički interes da jačanjem međusobne saradnje daju doprinos široj primeni medijacije u oblasti intelektualne svojine, između ostalog, kontinuiranim informisanjem stranaka, advokata i drugih relevantnih strana o mogućnostima i prednostima primene medijacije u oblasti intelektualne svojine i organizovanjem zajedničkih aktivnosti, kao što su konferencije, seminari, savetovanja, stručni programi, dani otvorenih vrata i info-sesije.

Pored toga, Drugi osnovni sud u Beogradu će se uključiti u promovisanje medijacije u okviru obeležavanja Evropskog dana pravde. U periodu od 21. oktobra do 1. novembra 2019. godine planirano je organizovanje više promotivnih aktivnosti. Reč je o aktivnostima koje se inače organizuju u okviru rada Info-službe, ali će one biti intenzivnije u ovom periodu, dok je planirano i preduzimanje novih aktivnosti. Otvorena vrata će se organizovati u periodu od 14 do 16 časova u sudnici u zgradi suda u Katanićevoj 15. Sačinjen je promotivni materijal koji upoznaje građane i stranke sa medijacijom i njenim prednostima. U okviru Nedelje medijacije planirano je da se građanima neposredno na šalteru prijema nakon predaje tužbe preda reklamni materijal u vezi sa medijacijom i odredbama Zakona o sudskim taksama koje daju mogućnost da se sudske takse ne plate ukoliko se postigne dogovor pre pripremnog ročišta odnosno prvog ročišta za glavnu raspravu. Isti materijal će biti dostavljan prilikom dostavljanja tužbe na odgovor tuženom, kako bi se i on sa ovim upoznao.

Takođe, biće izdvojeno 200 medijabilnih predmeta u kojima će se stranke pozvati da pristupe na prvi razgovor sa medijatorom ili da pristupe medijaciji.

U Drugom osnovnom sudu u Beogradu je još od 2017. godine formirana Info-služba za podršku alternativnim načinima rešavanja sporova. Info–služba svakodnevno pruža informacije i sva potrebna obaveštenja o mogućnostima mirnog rešavanja sporova, a pre svega o medijaciji. Informacije se pružaju kako strankama u sudskim postupcima tako i građanima koji nemaju sudski spor.