Rešenje o dodeli sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja iz 2020. godine

Na osnovu člana 283. stav 8. Zakonika o krivičnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13, 55/14 i 35/19), člana 136. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 18/16 i 95/18 – autentično tumačenje) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), Vlada donosi REŠENJE o dodeli sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja.

Rešenje Veličina: 0.03 MB