Grupa za saradnju sa Mehanizmom za međunarodne krivične tribunale (MMKT)

Grupa za saradnju sa Mehanizmom za međunarodne krivične tribunale (MMKT) obavlja poslove koji se odnose na:

saradnju sa navedenom institucijom i izvršenje obaveza koje za Republiku Srbiju proizilaze iz Rezolucije Saveta bezbednosti br. 827 (1993) i Statuta Međunarodnog krivičnog tribunala za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (MKTJ), na osnovu kojeg će nadležni organi odlučivati o ustupanju krivičnog postupka i predaji optuženih MMKT;

sprovođenje sudskih odluka MKTJ i MMKT i ukazivanje pravne pomoći njegovim istražnim i sudskim organima;

saradnju sa drugim državnim organima, sudovima i drugim organima i organizacijama koji učestvuju u postupku saradnje sa MMKT i odbranama optuženih;

sačinjavanje izveštaja, analitičkih i informacionih materijala;

pružanje tehničke pomoći Nacionalnom savetu za saradnju sa MKTJ;

obavlja poslove koji se odnose na pružanje materijalne pomoći optuženima i članovima njihovih porodica u skladu sa važećim propisima;

evidentiranje i kretanje predmeta koji se odnose na saradnju sa MMKT;

obavlja i druge poslove iz delokruga Grupe