Преглед планираних и реализованих средстава у 2013. години

Преглед планираних и реализованих средстава у 2013. години

За функцију 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови - Послови засутпања Републике Србије пред Европским судом за људска права

Извор финанасирања   01 – Приходи из буџета

                                                                                                     

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства из буџета

РЕАЛИЗОВАНО

411

Плате, додаци и накнаде

17.500.000,00

10.922.235,37

412

Доприноси на терет послодавца

3.500.000,00

1.955.080,24

413

Накнаде у натури:

-превоз на посао и са посла (маркица)

-храна, пиће

-поклони за децу

-паркирање

100.000,00

84.444,00

414

Социјална давања запосленим:

-отпремнине у случају отпуштања

-помоћ у медицинском лечењу

-породиљско боловање

200.000,00

524.942,42

415

Накнаде за запослене:

-накнада за одвојени живот

-накнада за превоз на посао и са посла

-накнада за смештај изабраних лица

800.000,00

327.717,50

416

Награде за посебне резултате рада

45.000,00

39.698,73

421

Стални трошкови:

-телефони

-осигурање

-комуналне услуге

1.000,00

614,02

422

Трошкови путовања:

-службена путовања у земљи

-службена путовања у иностранство

6.098.000,00

6.092.132,86

423

Услуге по уговору:

-услуге превођења

-образовање и усавршавање запослених

-котизације за саветовања и семинаре

-компјутерске услуге

-штампање билтена и часописа

-информисање јавности

-угоститељске услуге

-репрезентација

6.250.000,00

4.114.077,79

426

Материјал:

-канцеларијски материјал

-публикације,часописи и гласила

-бензин

-мат. за образ. културу и спорт

300.000,00

58.950,00

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

    290.000.000,00

444.474.924,60

УКУПНО:

324.794.000,00

468.594.817,53

ЗА ФУНКЦИЈУ 111- Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови – Послови државне управе

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства из буџета

РЕАЛИЗОВАНО

411

Плате, додаци и накнаде

73.000.000,00

61.839.619,07

412

Доприноси на терет послодавца

16.900.000,00

11.091.580,05

413

Накнаде у натури:

-превоз на посао и са посла (маркица)

-храна, пиће

-поклони за децу

-паркирање

  500.000,00

463.485,00

414

Социјална давања запосленим:

-отпремнине у случају отпуштања

-помоћ у медицинском лечењу

-породиљско боловање

2.300.000,00

437.990,77

415

Накнаде за запослене:

-накнада за одвојени живот

-накнада за превоз на посао и са посла

-накнада за смештај изабраних лица

3.000.000,00

1.804.356,27

416

Награде за посебне резултате рада

500.000,00

338.624,00

421

Стални трошкови:

-телефони

-осигурање

-комуналне услуге

5.600.000,00

4.236.187,35

422

Трошкови путовања:

-службена путовања у земљи

-службена путовања у иностранство

3.709.000,00

2.518.926,08

423

Услуге по уговору:

-услуге превођења

-образовање и усавршавање запослених

-котизације за саветовања и семинаре

-компјутерске услуге

-штампање билтена и часописа

-информисање јавности

-угоститељске услуге

-репрезентација

66.999.000,00

12.242.588,23

424

Специјализоване услуге

 

 

425

Текућепоправке и одржавање

-Административне опреме

-Опреме за саобраћај

1.500.000,00

614.761,65

426

Материјал:

-канцеларијски материјал

-публикације,часописи и гласила

-бензин

-мат. за образ. културу и спорт

11.300.000,00

7.231.604,89

462

Донације и дотације међународним организацијама

-текуће донације и дотације међународним организацијама

20.000.000,00

16.820.015,00

463

Трансфери осталим нивоима власти

1.000,00

0

482

Порези, обавезне таксе и казне

-Остали порези

-ОБавезне таксе

-Казне

799.000,00

152.029,00

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

1.000,00

1.000,00

512

Машине и опрема

7.000.000,00

6.852.785,80

 

УКУПНО:

213.109.000,00

 

126.645.553,16

За функцију 111

Извор финансирања  01 – Приходи из буџета Програм 01-02 - Отпремнине за запослене у државним органима

ЕКОНОМСКА

КЛАСИФИКАЦ ИЈА

ОПИС

Планирана средства

РЕАЛИЗОВАНО

414

Социјална давања запосленима -отпремнине приликом одласка у пензију

                     150.000.000,00

149.960.612,20

 

УКУПНО:

150.000.000,00

149.960.612,20

За функцију 111

Извор финанасирања   01 – Приходи из буџета

Програм 01-03 - Државни стручни испити за рад у органима државне управе

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства

РЕАЛИЗОВАНО

423

Услуге по уговору

-услуге штампања

-Накнаде члановима комисија

            19.964.000,00

                17.659.843,00

426

Материјал

 100.000,00

6.084,00

 

УКУПНО:

            20.064.000,00

                17.665.927,00

За функцију 111

Извор финанасирања  01 –Приходи из буџета

Програм 01-04 -  Посебни стручни испит за матичарее

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства

РЕАЛИЗОВАНО

422

Трошкови путовања

0

0

423

Услуге по уговору

-услуге штампања

-Накнаде члановима комисија

2.000.000,00

1.582.916,00

 

УКУПНО:

 2.000.000,00

 

1.582.916,00

За функцију 111

Извор финанасирања  04 – Сопствени приходи буџетских корисника

Програм  01-04  -  Посебан стручни испит за матичаре

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства из

сопствених

прихода

РЕАЛИЗОВАНО

423

Услуге по уговору

-Накнаде члановима комисија

 

 

 

УКУПНО:

 

 

За функцију 111

Извор финанасирања  04 – Сопствени приходи буџетских корисника

Програм  01-03  -  Државни стручни испити за рад у органима државне управе

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства

РЕАЛИЗОВАНО

423

Услуге по уговору -Накнаде члановима комисија

 

 

 

УКУПНО:

 

 

За функцију 330 – Судови

Извор финанасирања   01 – Приходи из буџета

ЕКОНОМСКА

КЛАСИФИКАЦИ ЈА

ОПИС

Планирана средства из буџета

РЕАЛИЗОВАНО

421

Стални трошкови:

-телефони

-осигурање

-комуналне услуге

20.000.000,00

18.790.405,26

422

ОПИС

Трошкови путовања

           1.000,00

0

423

Услуге по уговору:

-услуге превођења

-образовање и усавршавање запослених

-котизације за саветовања и семинаре

-компјутерске услуге

-штампање билтена и часописа

-информисање јавности

-угоститељске услуге

-репрезентација

    18.229.000,00

13.554.921,26

425

Текуће поправке и одржавање:

-поправке возила

-поправке административне опреме

        1.000,00

0

426

Материјал:

-канцеларијски материјал

-публикације,часописи и гласила

-бензин

-мат. За образ. Културу и спорт

         1.000,00

0

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

                   1.000,00

241.002.133,11

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа

88.000.000,00

88.000.000,00

511

Зграде и грађевински објекти

200.000.000,00

41.999.998,89

512

Машине и опрема

10.000.000,00

5.541.346,54

515

Нематеријална имовина

14.999.000,00

6.990.000,00

 

УКУПНО:

351.232.000,00

               415.878.805,06

За функцију 330

Извор финанасирања   04 –Сопствени приходи буџетских корисника-Приходи од наплате судских такси

ЕКОНОМСКА

КЛАСИФИКАЦИ ЈА

ОПИС

Планирана средства

РЕАЛИЗОВАНО

413

Накнаде у натури:

-превоз на посао и са посла (маркица)

-храна, пиће

-поклони за децу

-паркирање

90.000.000,00

70.264.975,20

414

Социјална давања запосленим:

-отпремнине у случају отпуштања

-помоћ у медицинском лечењу

-породиљско боловање

12.000.000,00

10.123.192,58

415

Накнаде за запослене:

-накнада за одвојени живот

-накнада за превоз на посао и са посла

-накнада за смештај изабраних лица

480.000.000,00

313.199.733,10

416

Награде за посебне резултате рада

920.000.000,00

919.335.465,20

421

Стални трошкови:

-телефони

-осигурање

-комуналне услуге

200.000.000,00

26.539.756,18

422

Трошкови путовања:

-службена путовања у земљи

-службена путовања у иностранство

    1.000,00

 

423

Услуге по уговору:

-услуге превођења

-образовање и усавршавање запослених

-котизације за саветовања и семинаре

-компјутерске услуге

-штампање билтена и часописа

-информисање јавности

-угоститељске услуге

-репрезентација

70.000.000,00

245.324.951,90

425

Текуће поправке и одржавање:

-поправке возила

-поправке административне опреме

      1.000,00

 

426

Материјал:

-канцеларијски материјал

-публикације,часописи и гласила

-бензин

-мат. за образ. културу и спорт

50.000.000,00

214.819,70

482

Порези, таксе:

      1.000,00

 

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

  85.000,00

48.351.244,63

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа

    1.000,00

31.073,51

511

Зграде и грађевински објекти

140.000.000,00

78.204.978,03

512

Машине и опрема

107.995.000,00

52.575.099,82

515

Нематеријална имовина

 30.000.000,00

10.270.801,20

 

УКУПНО:

            2.100.084.000,00

1.774.436.091,05

За функцију 330

Извор финанасирања   10 – Приходи од задуживања од домаћих банака

ЕКОНОМСКА

КЛАСИФИКАЦИ ЈА

ОПИС

Планирана средства

РЕАЛИЗОВАНО

482

Порези, таксе:

 

 

511

Зграде и грађевински објекти

260.000.000,00

83.221.925,00

512

Машине и опрема:

 

 

 

УКУПНО:

260.000.000,00

83.221.925,00

За функцију 330

Извор финанасирања   11 – Приходи од задуживања од иностраних банака

ЕКОНОМСКА

КЛАСИФИКАЦИ ЈА

ОПИС

Планирана средства

РЕАЛИЗОВАНО

423

Услуге по уговору:

-услуге превођења

-образовање и усавршавање запослених

-котизације за саветовања и семинаре

-компјутерске услуге

-штампање билтена и часописа

-информисање јавности

-угоститељске услуге

-репрезентација

 20.000.000,00

 

 

0

511

Зграде и грађевински објекти

               1.000,00

0

 

 

 

УКУПНО:

 20.000.100,00

0

За функцију 330

Извор финанасирања   13– Сопствени приходи државних органа из ранијих година

ЕКОНОМСКА

КЛАСИФИКАЦИ ЈА

ОПИС

Планирана средства

РЕАЛИЗОВАНО

413

Накнаде у натури:

-превоз на посао и са посла (маркица)

-храна, пиће

-поклони за децу

17.450.000,00

17.449.446,00

414

Социјална давања запосленим:

-отпремнине у случају отпуштања

-помоћ у медицинском лечењу

-породиљско боловање

1.000.000,00

999.170,00

415

Накнаде за запослене:

-накнада за одвојени живот

-накнада за превоз на посао и са посла

-накнада за смештај изабраних лица

91.551.000,00

91.454.617,64

416

Награде за посебне резултате рада

70.000.000,00

41.970.816,82

421

Стални трошкови:

-телефони

-осигурање

-комуналне услуге

20.000.000,00

17.092.604,26

423

Услуге по уговору:

-услуге превођења

-образовање и усавршавање запослених

-котизације за саветовања и семинаре

-компјутерске услуге

-штампање билтена и часописа

-информисање јавности

-угоститељске услуге

-репрезентација

 

 

425

Текуће поправке и одржавање:

-поправке возила

-поправке административне опреме

 

 

426

Материјал:

-канцеларијски материјал

-публикације,часописи и гласила

-бензин

-мат. за образ. културу и спорт

 

 

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

 

 

511

Зграде и грађевински објекти

 

 

УКУПНО:

200.001.000,00

168.966.654,72

ЗА ФУНКЦИЈУ 360  -  Јавни ред и безбедност неквалификован на другом месту

Извор финансирања 01 – Приходи из буџета

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства из буџета

РЕАЛИЗОВАНО

411

Плате, додаци и накнаде

195.000.000,00

152.217.821,85

412

Доприноси на терет послодавца

35.000.000,00

27.229.381,96

413

Накнаде у натури:

-превоз на посао и са посла (маркица)

-храна, пиће

-поклони за децу

600.000,00

599.999,04

414

Социјална давања запосленим:

-отпремнине у случају отпуштања

-помоћ у медицинском лечењу

-породиљско боловање

2.300.000,00

1.085.942,14

415

Накнаде за запослене:

-накнада за одвојени живот

-накнада за превоз на посао и са посла

-накнада за смештај изабраних лица

7.000.000,00

5.601.649,02

416

Награде за посебне резултате рада

  250.000,00

190.346,04

421

Стални трошкови:

-телефони

-осигурање

-комуналне услуге

8.000.000,00

7.345.458,05

422

Трошкови путовања:

-службена путовања у земљи

-службена путовања у иностранство

18.981.000,00

22.962.018,11

423

Услуге по уговору:

-услуге превођења

-образовање и усавршавање запослених

-котизације за саветовања и семинаре

-компјутерске услуге

-штампање билтена и часописа

-информисање јавности

-репрезентација

71.207.000,00

60.984.976,52

425

Текућепоправке и одржавање

-Административне опреме

-Опреме за саобраћај

2.000.000,00

736.788,75

426

Материјал:

-канцеларијски материјал

-публикације,часописи и гласила

-бензин

-мат. за образ. културу и спорт

9.707.000,00

3.618.604,35

462

Донације и дотације међународним организацијама

-текуће донације и дотације међународним организацијама

15.000.000,00

12.638.512,90

482

Порези, обавезне таксе и казне

-Остали порези

-ОБавезне таксе

-Казне

550.000,00

316.828,50

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

1.000,00

1.000,00

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа

380.000.000,00

379.983.155,60

511

Зграде и грађевински објекти

 

 

512

Машине и опрема

3.000.000,00

3.169.344,00

УКУПНО:

 

748.596.000,00

 

678.681.826,83

ЗА ФУНКЦИЈУ 360  -  Јавни ред и безбедност неквалификован на другом месту Извор финансирања 04 – Сопствени приходи буџетских корисника

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства

РЕАЛИЗОВАНО

421

Стални трошкови:

-телефони

-осигурање

-комуналне услуге

 

 

423

Услуге по уговору:

-услуге превођења

-образовање и усавршавање запослених

-котизације за саветовања и семинаре

-компјутерске услуге

-штампање билтена и часописа

-информисање јавности

-репрезентација

 

 

426

Материјал:

-канцеларијски материјал

-публикације,часописи и гласила

-бензин

-мат. за образ. културу и спорт

 

 

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа

 

 

УКУПНО:

 

 

ЗА ФУНКЦИЈУ 360  -  Јавни ред и безбедност неквалификован на другом месту Извор финансирања 06 – Донације међународних организација

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства

РЕАЛИЗОВАНО

422

Трошкови путовања:

-службена путовања у земљи

-службена путовања у иностранство

16.000.000,00

1.722.060,06

423

Услуге по уговору:

-услуге превођења

-образовање и усавршавање запослених

-котизације за саветовања и семинаре

-компјутерске услуге

-штампање билтена и часописа

-информисање јавности

-репрезентација

68.000.000,00

24.598.535,89

 

УКУПНО:

84.000.000,00

26.320.595,95

ЗА ФУНКЦИЈУ 360  -  Јавни ред и безбедност неквалификован на другом месту Извор финансирања 12 – Приходи од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства

РЕАЛИЗОВАНО

 

511

Зграде и грађевински објекти

 

 

0

 

УКУПНО:

 

 

0

ЗА ФУНКЦИЈУ 360  -  Јавни ред и безбедност неквалификован на другом месту

Извор финансирања 13 – Сопствени приходи државних органа из претходних година

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства

РЕАЛИЗОВАНО

423

Услуге по уговору:

-услуге превођења

-образовање и усавршавање запослених

-котизације за саветовања и семинаре

-компјутерске услуге

-штампање билтена и часописа

-информисање јавности

-репрезентација

 

 

511

Зграде и грађевински објекти

 

 

 

УКУПНО:

 

 

 

 

 

ЗА ФУНКЦИЈУ 360  -  Јавни ред и безбедност неквалификован на другом месту

Извор финансирања 15 – Неутрошена средства из донације из претходних година

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства из буџета

РЕАЛИЗОВАНО

422

Трошкови путовања:

-службена путовања у земљи

-службена путовања у иностранство

 

 

423

Услуге по уговору:

-услуге превођења

-образовање и усавршавање запослених

-котизације за саветовања и семинаре

-компјутерске услуге

-штампање билтена и часописа

-информисање јавности

-репрезентација

6.761.000,00

1.588.226,10

УКУПНО:

6.761.000,00

1.588.226,10

ЗА ФУНКЦИЈУ 840  -  Верске и остале услуге заједнице

Извор финансирања 01 – Приходи из буџета

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства из буџета

РЕАЛИЗОВАНО

411

Плате, додаци и накнаде

4.500.000,00

2.689.971,96

412

Доприноси на терет послодавца

800.000,00

481.504,93

415

Накнаде за запослене:

-накнада за одвојени живот

-накнада за превоз на посао и са посла

-накнада за смештај изабраних лица

130.000,00

80.448,27

421

Стални трошкови

  50.000,00

0

УКУПНО:

5.480.000,00

3.251.925,16