Подаци о додатним изворима финансирања за 2018. годину

Пројекат 5007 – Реконструкција и адаптација објекта „ПАЛАТА ПРАВДЕ“ у Београду

 

Извор финанасирања   11 – Примања од иностраних задуживања

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства из буџета

 

РЕАЛИЗОВАНО

511

Зграде

и грађевински објекти

250.000.000,00

 

78.122.840,04

512

Машине и опрема

16.599.000,00

 

0,00

УКУПНО:

266.599.000,00

 

78.122.840,04

Програмска активност  0006 – Процес европских интеграција и нормативна подршка раду правосуђа

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства из буџета

 

РЕАЛИЗОВАНО

422

Трошкови путовања:

-службена путовања у земљи

-службена путовања у иностранство

10.000.00,00

 

198.364,45

423

Услуге по уговору:

-услуге превођења

-образовање и усавршавање запослених

-котизације за саветовања и семинаре

-компјутерске услуге

-штампање билтена и часописа

-информисање јавности

-репрезентација

62.900.000,00

 

16.798.571,75

512

Машине и опрема

3.000.000,00

 

0,00

УКУПНО:

75.900.000,00

 

16.996.936,2

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства из буџета

 

РЕАЛИЗОВАНО

422

Трошкови путовања:

-службена путовања у земљи

-службена путовања у иностранство

1.000.000,00

 

0,00

423

Услуге по уговору:

-услуге превођења

-образовање и усавршавање запослених

-котизације за саветовања и семинаре

-компјутерске услуге

-штампање билтена и часописа

-информисање јавности

-репрезентација

7.000.000,00

 

1.114.141,58

УКУПНО:

8.000.000,00

 

1.114.141,58