Подаци о додатним изворима финансирања за 2014. годину

Подаци о додатним иѕворима финансирања за 2014. годину

ЗА ФУНКЦИЈУ 360  -  Јавни ред и безбедност неквалификован на другом месту

 

Извор финансирања 05 – Донације од иностраних земаља

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства

Промена закона о буџету 2014

РЕАЛИЗОВАНО

422

Трошкови путовања:

-службена путовања у земљи

-службена путовања у иностранство

1.331.920,69

 

8.328,71

1.340.228,88

423

Услуге по уговору:

-услуге превођења

-образовање и усавршавање запослених

-котизације за саветовања и семинаре

-компјутерске услуге

-штампање билтена и часописа

-информисање јавности

-репрезентација

 

854.391,80

 

 

 

 

 

      73.591,20

912.046,87

 

УКУПНО:

2.186.312,49

81.919,91

2.252.275,75

 

ЗА ФУНКЦИЈУ 360  -  Јавни ред и безбедност неквалификован на другом месту

Извор финансирања 06 – Донације међународних организација

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства

Промена закона о буџету 2014

РЕАЛИЗОВАНО

422

Трошкови путовања:

-службена путовања у земљи

-службена путовања у иностранство

 

7.200.00,00

 

 

7.112.537,99

 

150.825,01

423

Услуге по уговору:

-услуге превођења

-образовање и усавршавање запослених

-котизације за саветовања и семинаре

-компјутерске услуге

-штампање билтена и часописа

-информисање јавности

-репрезентација

64.800.000,00

 

 

 

 

58.469.800,87

18.905.963,96

 

УКУПНО:

72.000.000,00

65.582.338,86

19.056.788,97

 

ЗА ФУНКЦИЈУ 360  -  Јавни ред и безбедност неквалификован на другом месту

Извор финансирања 15 – Неутрошена средства из донације из претходних година

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства из буџета

Промена закона о буџету 2014

РЕАЛИЗОВАНО

422

Трошкови путовања:

-службена путовања у земљи

-службена путовања у иностранство

 

 

 

423

Услуге по уговору:

-услуге превођења

-образовање и усавршавање запослених

-котизације за саветовања и семинаре

-компјутерске услуге

-штампање билтена и часописа

-информисање јавности

-репрезентација

8.000.000,00

 

 

 

 

 

5.962.505,94

2.741.262,86

УКУПНО:

8.000.000,00

5.962.505,94

2.741.262,86

 

ЗА ФУНКЦИЈУ 360  -  Јавни ред и безбедност неквалификован на другом месту

Извор финансирања 56 – Финансијаска помоћ ЕУ

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства из буџета

Промена закона о буџету 2014

РЕАЛИЗОВАНО

423

Услуге по уговору:

-услуге превођења

-образовање и усавршавање запослених

-котизације за саветовања и семинаре

-компјутерске услуге

-штампање билтена и часописа

-информисање јавности

-репрезентација

175.824.000,00

 

 

УКУПНО:

175.824.000,00