Преглед планираних и реализованих средстава у 2014. години

Преглед планираних и реализованих средстава у 2014. години

За функцију 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови - Послови заступања Републике Србије пред Европским судом за људска права

Извор финанасирања   01 – Приходи из буџета

                                                                                                     

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства из буџета

Промена закона о буџету 2014

РЕАЛИЗОВАНО

411

Плате, додаци и накнаде

20.000.000,00

21.142.632,00

11.560.177,03

412

Доприноси на терет послодавца

3.580.000,00

3.944.391,00

2.069.271,84

413

Накнаде у натури:

-превоз на посао и са посла (маркица)

-храна, пиће

-поклони за децу

-паркирање

100.000,00

 

 

101.000,00

0

414

Социјална давања запосленим:

-отпремнине у случају отпуштања

-помоћ у медицинском лечењу

-породиљско боловање

200.000,00

 

 

 

363.367,00

77.722,82

415

Накнаде за запослене:

-накнада за одвојени живот

-накнада за превоз на посао и са посла

-накнада за смештај изабраних лица

1.000.000,00

 

 

1.220.847,00

314.007,56

416

Награде за посебне резултате рада

    45.000,00

46.000,00

0

421

Стални трошкови:

-телефони

-осигурање

-комуналне услуге

   1.000,00

 

 

402.895,00

41.209,34

422

Трошкови путовања:

-службена путовања у земљи

-службена путовања у иностранство

4.900.000,00

 

 

5.676.733,00

494.066,41

423

Услуге по уговору:

-услуге превођења

-образовање и усавршавање запослених

-котизације за саветовања и семинаре

-компјутерске услуге

-штампање билтена и часописа

-информисање јавности

-угоститељске услуге

-репрезентација

5.000.000,00

 

 

 

 

 

2.369.480,00

2.400.580,25

425

Текуће поправке и одржавање:

-           поправке зграда и објеката

-          одржавање опреме

 

 

 

50.000,00

0

426

Материјал:

-канцеларијски материјал

-публикације,часописи и гласила

-бензин

-мат. за образ. културу и спорт

100.000,00

 

 

   635.345,00

76.374,72

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета:

-за случај болести и инвалиности

-за породиљско

-за децу и породицу

-за случај незапослености

-старосне и породичне пензије

-у случају смрти

-за образовање, културу , науку и спорт

 

 

 

 

 

 

12.788.175,00

 

 

 

 

8.666.192,56

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

-остали порези

-обавезне таксе

-новчане казне и пенали

 

 

 

 

1.000,00

 

 

 

0

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

300.000.000,00

74.374.562,00

373.913.992,9

512

Машине и опрема

-опрема за саобраћај

-административна опрема

-за пољопривреду

-за заштиту животне средине

 

 

145.650,00

0

УКУПНО:

334.926.000,00

122.662.077,00

399.613.595,43

За функцију 111- Извршни и законодавни органи

Програм 0601–Државна управа

Пројекат 0001 – Администрација

Извор финанасирања   01 – Приходи из буџета

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства из буџета

Промена закона о буџету 2014

РЕАЛИЗОВАНО

411

Плате, додаци и накнаде

  69.500.000,00

 

16.759.284,55

412

Доприноси на терет послодавца

11.978.000,00

 

3.008.609,24

413

Накнаде у натури:

-превоз на посао и са посла (маркица)

-храна, пиће

-поклони за децу

-паркирање

        105.000,00

 

24.636,00

414

Социјална давања запосленим:

-отпремнине у случају отпуштања

-помоћ у медицинском лечењу

-породиљско боловање

     1.300.000,00

 

22.249,09

415

Накнаде за запослене:

-накнада за одвојени живот

-накнада за превоз на посао и са посла

-накнада за смештај изабраних лица

   2.000.000,00

 

514.028,89

416

Награде за посебне резултате рада

      200.000,00

 

49.444,00

421

Стални трошкови:

-телефони

-осигурање

-комуналне услуге

3.600.000,00

 

978.913,02

422

Трошкови путовања:

-службена путовања у земљи

-службена путовања у иностранство

6.000.000,00

 

10.426,00

423

Услуге по уговору:

-услуге превођења

-образовање и усавршавање запослених

-котизације за саветовања и семинаре

-компјутерске услуге

-штампање билтена и часописа

-информисање јавности

-угоститељске услуге

-репрезентација

8.600.000,00

 

71.228,50

425

Текућепоправке и одржавање

-Административне опреме

-Опреме за саобраћај

1.964.000,00

 

55.584,00

426

Материјал:

-канцеларијски материјал

-публикације,часописи и гласила

-бензин

-мат. за образ. културу и спорт

3.800.000,00

 

33.910,00

451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организаџијама

270.000.000,00

 

44.000.000,000

462

Донације и дотације међународним организацијама

-текуће донације и дотације међународним организацијама

18.000.000,00

 

17.447.120,00

482

Порези, обавезне таксе и казне

-Остали порези

-ОБавезне таксе

-Казне

200.000,00

 

49.613,00

512

Машине и опрема

3.000.000,00

 

0

 

УКУПНО:

400.248.000,00

 

 

83.025.046,29

Пројекат 0002 – Отпремнине

Извор финанасирања   01 – Приходи из буџета

ЕКОНОМСКА

КЛАСИФИКАЦ ИЈА

ОПИС

Планирана средства

Промена закона о буџету 2014

РЕАЛИЗОВАНО

414

Социјална давања запосленима -отпремнине приликом одласка у пензију

153.874.000,00

 

131.986.720,05

 

УКУПНО:

153.874.000,00

 

131.986.720,05

 

 

 

 

 

Пројекат 0003 – Стручни испити

Извор финанасирања   01 – Приходи из буџета

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства

Промена закона о буџету 2014

РЕАЛИЗОВАНО

423

Услуге по уговору

-услуге штампања

-Накнаде члановима комисија

25.000.000,00

 

7.200.731,00

426

Материјал

300.000,00

 

0

 

УКУПНО:

25.300.000,00

 

7.200.731,00

Пројекат 0004 – Е-евиденције и регистри

Извор финанасирања   01 – Приходи из буџета

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства

Промена закона о буџету 2014

РЕАЛИЗОВАНО

423

Услуге по уговору

-остале компјутерске услуге

-остале услуге штампања

 

115.700.000,00

 

31.100.995,53

512

Машине и опрема

   6.000.000,00

 

0

 

УКУПНО:

121.700.000,00

 

31.100.995,53

Пројекат 0005 – Управни инспекторат

Извор финанасирања   01 – Приходи из буџета

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства

Промена закона о буџету 2014

РЕАЛИЗОВАНО

411

Плате, додаци и накнаде

42.672.000,00

 

11.424.775,89

412

Доприноси на терет послодавца

7.836.000,00

 

2.045.034,93

413

Накнаде у натури:

-превоз на посао и са посла (маркица)

-храна, пиће

-поклони за децу

-паркирање

200.000,00

 

0

414

Социјална давања запосленим:

-отпремнине у случају отпуштања

-помоћ у медицинском лечењу

-породиљско боловање

2.300.000,00

 

 

0

 

415

Накнаде за запослене:

-накнада за одвојени живот

-накнада за превоз на посао и са посла

-накнада за смештај изабраних лица

1.200.000,00

 

338.331,65

416

Награде за посебне резултате рада

100.000,00

 

88.604,00

421

Стални трошкови:

-телефони

-осигурање

-комуналне услуге

1.200.000,00

 

235.514,55

422

Трошкови путовања

2.000.000,00

 

441.049,50

423

Услуге по уговору -Накнаде члановима комисија

300.000,00

 

930,00

425

Текућепоправке и одржавање

-Административне опреме

-Опреме за саобраћај

300.000,00

 

30.831,60

426

Материјал:

-канцеларијски материјал

-публикације,часописи и гласила

-бензин

-мат. за образ. културу и спорт

2.000.000,00

 

90.481,22

482

Порези, обавезне таксе и казне

-Остали порези

-Обавезне таксе

-Казне

200.000,00

 

14.725,00

512

Машине и опрема

4.000.000,00

 

0

 

УКУПНО:

 

64.308.000,00

 

 

14.709.348,34

 

За функцију 330 – Судови

Извор финанасирања   01 – Приходи из буџета

ЕКОНОМСКА

КЛАСИФИКАЦИ ЈА

ОПИС

Планирана средства из буџета

Промена закона о буџету 2014

РЕАЛИЗОВАНО

421

Стални трошкови:

-телефони

-осигурање

-комуналне услуге

 

62.420.000,00

 

 

2.921.887,00

 

43.932.415,36

422

Трошкови путовања

      160.000,00

 

         160.000,00

423

Услуге по уговору:

-услуге превођења

-образовање и усавршавање запослених

-котизације за саветовања и семинаре

-компјутерске услуге

-штампање билтена и часописа

-информисање јавности

-угоститељске услуге

-репрезентација

406.144.000,00

 

 

 

 

 

3.384.426,00

371.759.573,70

425

Текуће поправке и одржавање:

-поправке возила

-поправке административне опреме

 

 

 

426

Материјал:

-канцеларијски материјал

-публикације,часописи и гласила

-бензин

-мат. За образ. Културу и спорт

 

 

 

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

1.000,00

 

185.608.565,00

284.069.399,10

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа

300.000.000,00

 

19.628.150,00

299.967.009

511

Зграде и грађевински објекти

    245.000.000,00

25.154.367,00

20.609.187,32

512

Машине и опрема

      50.000.000,00

28.833.244,00

39.934.012,53

 

УКУПНО:

1.046.269.000,00

265.530.639,00

 1.060.431.597,00

 

За функцију 330

Извор финанасирања   04 –Сопствени приходи буџетских корисника-Приходи од наплате судских такси

ЕКОНОМСКА

КЛАСИФИКАЦИ ЈА

ОПИС

Планирана средства

Промена закона о буџету 2014

РЕАЛИЗОВАНО

413

Накнаде у натури:

-превоз на посао и са посла (маркица)

-храна, пиће

-поклони за децу

-паркирање

92.000.000

 

 

 

92.000.000

24.457.269,00

414

Социјална давања запосленим:

-отпремнине у случају отпуштања

-помоћ у медицинском лечењу

-породиљско боловање

15.000.000

 

 

 

15.000.000

3.789.257,00

415

Накнаде за запослене:

-накнада за одвојени живот

-накнада за превоз на посао и са посла

-накнада за смештај изабраних лица

480.001.000

 

 

 

480.509.200

162.696.059,7

416

Награде за посебне резултате рада

840.000.000

564.627.075,35

587.280.939,00

421

Стални трошкови:

-телефони

-осигурање

-комуналне услуге

38.000.000

 

 

35.868.522,72

4.872.993,28

422

Трошкови путовања:

-службена путовања у земљи

-службена путовања у иностранство

1.000

1.000

0

423

Услуге по уговору:

-услуге превођења

-образовање и усавршавање запослених

-котизације за саветовања и семинаре

-компјутерске услуге

-штампање билтена и часописа

-информисање јавности

-угоститељске услуге

-репрезентација

               112.000.000

 

 

 

 

 

 

92.000.000

71.712,00

425

Текуће поправке и одржавање:

-поправке возила

-поправке административне опреме

0

 

 

             205.941,00

295.059,00

426

Материјал:

-канцеларијски материјал

-публикације,часописи и гласила

-бензин

-мат. за образ. културу и спорт

1.000

 

 

 

1.000

0

482

Порези , обавезне таксе, казне и пенали 

 1.000

 

  1.000

0

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

20.000.000

35.820.780,09

27.625.618,62

485

Накнаде штете з аповреде или штету нанету од стране државних органа

1.000

1.000

0

511

Зграде и грађевински објекти

170.000.000

167.583.804,22

2.416.195,78

512

Машине и опрема

150.000.000

146.095.681,42

18.385.820,89

 

УКУПНО:

1.917.005.000,00

1.629.715.005,12

      831.890.924,27

За функцију 330

Извор финанасирања   10 – Приходи од задуживања од домаћих банака

ЕКОНОМСКА

КЛАСИФИКАЦИ ЈА

ОПИС

Планирана средства

Промена закона о буџету 2014

РЕАЛИЗОВАНО

482

Порези, таксе:

 

 

 

511

Зграде и грађевински објекти

450.000.000,00

448.691.517,05

1.308.482,95

512

Машине и опрема:

       110.000.000,00

110.000.000,00

0

 

УКУПНО:

560.000.000,00

558.691.517,05

    1.308.482,95

За функцију 330

Извор финанасирања   11 – Приходи од задуживања од иностраних банака

ЕКОНОМСКА

КЛАСИФИКАЦИ ЈА

ОПИС

Планирана средства

Промена закона о буџету 2014

РЕАЛИЗОВАНО

511

Зграде и грађевински објекти

450.000.000,00

450.000.000,00

0

 

УКУПНО:

450.000.000,00

450.000.000,00

0

За функцију 330

Извор финанасирања   13– Сопствени приходи државних органа из ранијих година

ЕКОНОМСКА

КЛАСИФИКАЦИ ЈА

ОПИС

Планирана средства

Промена закона о буџету 2014

РЕАЛИЗОВАН О

413

Накнаде у натури:

-превоз на посао и са посла (маркица)

-храна, пиће

-поклони за децу

-паркирање

     10.000.000,00

 

 

 

3.348.650,00

17.342.695,00

414

Социјална давања запосленим:

-отпремнине у случају отпуштања

-помоћ у медицинском лечењу

-породиљско боловање

2.000,00

 

 

 

81.694,00

1.001.344,00

415

Накнаде за запослене:

-накнада за одвојени живот

-накнада за превоз на посао и са посла

-накнада за смештај изабраних лица

           40.000.000,00

 

 

 

               32.523.270,88

148.454.696,09

416

Награде за посебне резултате рада

1.000,00

1.000,00

0

421

Стални трошкови:

-телефони

-осигурање

-комуналне услуге

2.000,00

2.000,00

 

 

0

423

Услуге по уговору:

-услуге превођења

-образовање и усавршавање запослених

-котизације за саветовања и семинаре

-компјутерске услуге

-штампање билтена и часописа

-информисање јавности

-угоститељске услуге

-репрезентација

1.000,00

 

 

 

 

 

 

1.000,00

0

425

Текуће поправке и одржавање:

-поправке возила

-поправке административне опреме

 

 

0

426

Материјал:

-канцеларијски материјал

-публикације,часописи и гласила

-бензин

-мат. за образ. културу и спорт

 

 

0

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

 

 

0

511

Зграде и грађевински објекти

2.000

2.000,00

0

УКУПНО:

      

 50.008.000,00

         35.959.614,88

               166.798.735,09

 

 

ЗА ФУНКЦИЈУ 360  -  Јавни ред и безбедност неквалификован на другом месту

Извор финансирања 01 – Приходи из буџета

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства из буџета

Промена закона о буџету 2014

РЕАЛИЗОВАНО

411

Плате, додаци и накнаде

195.500.000,00

143.537.446,00

108.385.638,3

412

Доприноси на терет послодавца

34.996.000,00

25.757.227,00

19.538.247,22

413

Накнаде у натури:

-превоз на посао и са посла (маркица)

-храна, пиће

-поклони за децу

1.250.000,00

 

 

1.250.000,00

0

414

Социјална давања запосленим:

-отпремнине у случају отпуштања

-помоћ у медицинском лечењу

-породиљско боловање

1.800.000,00

 

 

 

 

 

 

1.799.770,00

139.358,11

415

Накнаде за запослене:

-накнада за одвојени живот

-накнада за превоз на посао и са посла

-накнада за смештај изабраних лица

11.350.000

 

 

 

8.880.612,00

4.472.363,50

416

Награде за посебне резултате рада

500.000

87.832.000,00

412.168,00

421

Стални трошкови:

-телефони

-осигурање

-комуналне услуге

8.900.000

 

 

2.264.163,00

3.546.719,39

422

Трошкови путовања:

-службена путовања у земљи

-службена путовања у иностранство

30.500.000

 

 

15.958.938,00

15.269.197,93

423

Услуге по уговору:

-услуге превођења

-образовање и усавршавање запослених

-котизације за саветовања и семинаре

-компјутерске услуге

-штампање билтена и часописа

-информисање јавности

-репрезентација

95.754.000

 

 

 

 

 

20.589.719,00

50.881.285,38

423-ИПА

Услуге по уговору:

-услуге превођења

-образовање и усавршавање запослених

-котизације за саветовања и семинаре

-компјутерске услуге

-штампање билтена и часописа

-информисање јавности

-репрезентација

17.107.000,00

 

 

 

 

7.107.000,00

0

425

Текућепоправке и одржавање

-Административне опреме

-Опреме за саобраћај

2.500.000

 

755.024,00

387.188,77

426

Материјал:

-канцеларијски материјал

-публикације,часописи и гласила

-бензин

-мат. за образ. културу и спорт

10.030.000

 

 

 

4.203.663,00

6.782.334,78

462

Донације и дотације међународним организацијама

-текуће донације и дотације међународним организацијама

17.000.000

 

14.585.596,00

16.012.254,04

482

Порези, обавезне таксе и казне

-Остали порези

-ОБавезне таксе

-Казне

600.000

 

570.455,00

42.965,93

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

 

 

0

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа

50.000.000,00

 

 

5.011,00

49.994.988,19

485 ИПА

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа

1.900.000,00

 

1.900.000,00

0

511

Зграде и грађевински објекти

 

 

0

512

Машине и опрема

3.000.000,00

 

1.100.00,00

20.229,77

УКУПНО:

482.687.000,00

247.852.456,00

275.884.939,3

 

ЗА ФУНКЦИЈУ 360  -  Јавни ред и безбедност неквалификован на другом месту Извор финансирања 05 – Донације од иностраних земаља

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства

Промена закона о буџету 2014

РЕАЛИЗОВАНО

422

Трошкови путовања:

-службена путовања у земљи

-службена путовања у иностранство

1.331.920,69

 

8.328,71

1.340.228,88

423

Услуге по уговору:

-услуге превођења

-образовање и усавршавање запослених

-котизације за саветовања и семинаре

-компјутерске услуге

-штампање билтена и часописа

-информисање јавности

-репрезентација

 

854.391,80

 

 

 

 

 

      73.591,20

912.046,87

 

УКУПНО:

2.186.312,49

81.919,91

2.252.275,75

 

ЗА ФУНКЦИЈУ 360  -  Јавни ред и безбедност неквалификован на другом месту Извор финансирања 06 – Донације међународних организација

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства

Промена закона о буџету 2014

РЕАЛИЗОВАНО

422

Трошкови путовања:

-службена путовања у земљи

-службена путовања у иностранство

 

7.200.00,00

 

 

7.112.537,99

 

150.825,01

423

Услуге по уговору:

-услуге превођења

-образовање и усавршавање запослених

-котизације за саветовања и семинаре

-компјутерске услуге

-штампање билтена и часописа

-информисање јавности

-репрезентација

64.800.000,00

 

 

 

 

58.469.800,87

18.905.963,96

 

УКУПНО:

72.000.000,00

65.582.338,86

19.056.788,97

 

ЗА ФУНКЦИЈУ 360  -  Јавни ред и безбедност неквалификован на другом месту

Извор финансирања 15 – Неутрошена средства из донације из претходних година

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства из буџета

Промена закона о буџету 2014

РЕАЛИЗОВАНО

422

Трошкови путовања:

-службена путовања у земљи

-службена путовања у иностранство

 

 

 

423

Услуге по уговору:

-услуге превођења

-образовање и усавршавање запослених

-котизације за саветовања и семинаре

-компјутерске услуге

-штампање билтена и часописа

-информисање јавности

-репрезентација

8.000.000,00

 

 

 

 

 

5.962.505,94

2.741.262,86

УКУПНО:

8.000.000,00

5.962.505,94

2.741.262,86

 

ЗА ФУНКЦИЈУ 360  -  Јавни ред и безбедност неквалификован на другом месту

Извор финансирања 56 – Финансијаска помоћ ЕУ

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства из буџета

Промена закона о буџету 2014

РЕАЛИЗОВАНО

423

Услуге по уговору:

-услуге превођења

-образовање и усавршавање запослених

-котизације за саветовања и семинаре

-компјутерске услуге

-штампање билтена и часописа

-информисање јавности

-репрезентација

175.824.000,00

 

 

УКУПНО:

175.824.000,00