Подаци о додатним иѕворима финансирања за 2015. годину

Подаци о додатним иѕворима финансирања за 2015. годину

Пројекат 5008 – Реконструкција и адаптација објекта у ул. Катанићева бр. 15 у Београду (бивши Војнотехнички институт)

 

Извор финанасирања   11 – Приходи од задуживања од иностраних банака

ЕКОНОМСКА

КЛАСИФИКАЦИ ЈА

ОПИС

Планирана средства

 

РЕАЛИЗОВАНО

511

Зграде и грађевински објекти

250.000.000,00

 

 

 

УКУПНО:

250.000.000,00

 

 

 

Пројекат 5013 – Решавање смештајних проблема јавних тужилаштава у Сомбору (реконструкција и адаптација објекта)

 

Извор финанасирања   06 – Донације од међународних организација

ЕКОНОМСКА

КЛАСИФИКАЦИ ЈА

ОПИС

Планирана средства

 

РЕАЛИЗОВАНО

511

Зграде и грађевински објекти

100.000.000,00

 

 

 

УКУПНО:

100.000.000,00

 

 

 

Пројекат 7004 – ИПА 2013 – Превенција и борба против корупције

Извор финансирања 56 – Финансијска помоћ ЕУ

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства из буџета

Промена закона о буџету 2014

РЕАЛИЗОВАНО

423

Услуге по уговору:

-услуге превођења

-образовање и усавршавање запослених

-котизације за саветовања и семинаре

-компјутерске услуге

-штампање билтена и часописа

-информисање јавности

-репрезентација

88.56.000,00

 

 

УКУПНО:

88.56.000,00

 

 

 

 

 

 

 

Програмска активност  0006 – Процес европских интеграција и нормативно административна подршка раду правосуђа

 

Извор финансирања 06 – Донације међународних организација

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства

 

РЕАЛИЗОВАНО

422

Трошкови путовања:

-службена путовања у земљи

-службена путовања у иностранство

 

8.000.00,00

 

 

423

Услуге по уговору:

-услуге превођења

-образовање и усавршавање запослених

-котизације за саветовања и семинаре

-компјутерске услуге

-штампање билтена и часописа

-информисање јавности

-репрезентација

70.000.000,00

 

 

 

УКУПНО:

78.000.000,00