Pravosudni ispit je jedinstven i sastoji se iz pismenog i usmenog dela. Kandidat je dužan da u istom roku polaže oba dela pravosudnog ispita.

Na pismenom delu ispita rešavaju se praktični zadaci iz krivičnog prava i građanskog prava.

Na usmenom delu polažu se predmeti:

1. Ustavno pravo i pravosudno organizaciono pravo;

2. Krivično pravo;

3. Građansko pravo;

4. Trgovinsko (privredno) pravo;

5. Međunarodno privatno pravo;

6. Upravno pravo;

7. Radno pravo.

Uslove za kandidate, gradivo, način ispitivanja i druga relevantna pitanja o pravosudnom ispitu regulišu sledeći propisi:

  - Zakon o pravosudnom ispitu ("Sl. glasnik RS", br. 16/97)

  - Pravilnik o programu pravosudnog ispita ("Sl. glasnik RS", br. 51/97)

  - Pravilnik o polaganju pravosudnog ispita ("Sl. glasnik RS", br. 14/98)

  Sva obaveštenja u vezi sa polaganjem pravosudnog ispita kandidati i druge stranke mogu dobiti radnim danima odgovorom na pisani zahtev Ministarstvu, ili na elektronsku poštu:

  kontakt@mpravde.gov.rs

  Prijem stranaka u vezi sa pravosudnim ispitom se ne obavlja, a uverenja o položenom pravosudnom ispitu dostavljaju se isključivo poštom.